Der Passeiler Zweier:

1. Stimme Hui di ri di jo u i, jo u i di jo u i

2. Stimme                  Di ri di o, di ri di o i ri di o

 

Der Steirer Dreier

1. Stimme  Ho e ho i ri, ho e ho i ri

2-Stimme I ti di ri je ho, i ti di ri je ho, i tidi ri je ho, ho i ri je ho

3. stimme Ho e ho da ro, ho e ho da ro

 

Hamdulie

Der Jodler

Ham du lie, du i o i ri ai ho, ham du lie du i o i ri ai ho

Ham du lie du i o i ri ti ri ti ri ti ho da ri  ti ri ai ho

iti iti o, iti iti o, iti iti o, iti iti o, hamdulie dui o i riti riti riti ho da riti ri ai ho

 

 

Die Jodler jodelten wir freiraus:

 

Riaudi, ria-ia-i, Ria u di u di, ria i a i    

 1. Stimme   

 2. Stimme

Hä hä iridi hä iri di ri, hä iridiriä hä     

3. Stimme